Terms & Conditions

 

 

 1. Introductory provisions

 

The operator of the website http://www.sportimea.com/ (hereinafter referred to as "Sportimea") is MOZYTA s. r. about. with registered office at Švabinského 22, 851 01 Bratislava, IČO 46 923 152, entry in the Commercial Register of the District Court Bratislava I section: Sro, insert 85751/B (hereinafter referred to as the "operator") on the website displays the service, its price and information about the services of sports and relaxation facilities (hereinafter referred to as "partner"), as well as their company data, which it stores in its database. The registered user (hereinafter referred to as the "user") purchases the offered services from their account.

 

The operator provides the service under the terms and conditions (hereinafter referred to as "terms") specified in this contract. By registering in the operator's system, the user agrees to these conditions. If the user does not agree with the conditions or any of the parts of these conditions, the registration may not be carried out and the user does not have the right to use the operator's services.

 

The operator has the right to refuse to provide the service to anyone without giving a reason.

 

The portal allows users to reserve online and one-time sports facilities, their place in group sports, in sports teams or their place at social events that are offered.

 

 

 1. II. User registration

 

The user is a natural person or legal entity using the Sportimea portal to reserve sports venues, their place in sports teams, their place in group sports or their place at social events according to their needs.

 

Each user can have only one private user profile created. If the contrary is found, user profiles may be deleted by the operator without notice.

 

User registration on the portal is not mandatory, however, if the user decides to register, he must provide information that is in accordance with reality. If false data is detected, the portal operator reserves the right to immediately cancel the user profile.

 

When logging in to the portal for the first time, a registration email will be sent to the user. By clicking on the link provided in the e-mail, the user confirms the registration.

 

By completing the registration, the user confirms that the mandatory personal data provided by him in the scope of name, surname, gender, email address are accurate and true and gives his consent in accordance with § 4 par. 1 letter i) Act no. 428/2002 Coll. on the protection of personal data with the processing of personal data by the portal operator. By registering, the user also gives his consent to the inclusion of his personal data in the database of the operator and to information about the offers of the operator and its partners.

 

The email address that the user provides during registration is used for identification, sending the registration email,

possibly a new password, sending offers from the operator and its partners and regular information communication.

 

Provision of personal data, with the exception of mandatory data, is voluntary.

 

The operator of the portal is not responsible for data provided by users.

 

 

The operator is not responsible for any consequences or damage caused by the user forgetting login data, or misuse of these login data by a third party.

 

At the same time, the operator undertakes not to provide the login data of individual users to third parties.

 

The operator reserves the right to intervene in the content of the user profile.

 

If the user is not active within 12 months from the last login, the portal operator reserves the right to delete his registration, including all provided data, photos, contributions to the discussion and messages from the portal.

 

 

 1. Cancellation of registration

 

Používateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že registráciu nemôže zrušiť sám odhlásením alebo iným spôsobom.

 

Používateľ môže požiadať o zrušenie registrácie žiadosťou zaslanou emailom na contact@sportimea.com

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

 

Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na stránkach Sportimea po neobmedzene dlhú dobu. Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky v diskusných fórach a ďalšie) ako aj súkromné príspevky, resp. korešpondencia používateľa s ostatnými používateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená.

 

 

 1. Heslo a bezpečnosť

 

Prístup do portálu a administračného systému je možný len zadaním správneho prihlasovacieho mena a hesla do systému. Povinnosťou užívateľa alebo partnera je zabezpečiť primeranú ochranu týchto údajov, aby sa zamedzilo prístupu k nim neoprávneným osobám. V prípade zneužitia, podozrenia zneužitia, odcudzenia alebo podozrenia odcudzenia hesla musí túto skutočnosť užívateľ/partner bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi.

 

Pre identifikáciu užívateľa pri prihlásení sa do portálu slúži emailová adresa zadaná pri registrácii a heslo alebo jeho identita zriadená na portály prevádzkovanom treťou osobou (Facebook.com, Google.com a pod).

 

 

 

 1. Stav účtu

 

Kredit je interná hodnota peňažných prostriedkov užívateľa prepočítaných interným kurzom a evidovaných v administračnom systéme prevádzkovateľa.

 

Objednávka prebieha v administračnom systéme užívateľa výberom z ponuky kreditových balíčkov. Ceny balíčkov sú v mene Euro (EUR). Uvedená suma je finálna. Po výbere z ponuky a odoslaní objednávkového formulára systém prevádzkovateľa v administračnom systéme zobrazí objednávku s fakturačnými údajmi pripravenú na okamžitú úhradu.

 

Úhradu je možné zrealizovať prevodom peňazí na účet prevádzkovateľa podľa zobrazených fakturačných údajov prostredníctvom služby CardPay. Bezprostredne po uhradení sumy na účet prevádzkovateľa bude užívateľovi pripísaný zodpovedajúci kredit. Následne prevádzkovateľ vystaví elektronickú faktúru na základe fakturačných údajov v administračnom systéme a odošle ju na email užívateľa. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry, ktorá užívateľovi už nebude zasielaná poštou. Užívateľ týmto zároveň súhlasí, že elektronické faktúry k nakúpeným kreditom mu budú zasielané na email, ktorý poskytol pri registrácii do portálu.

 

Užívateľ môže stav účtu a všetky pohyby na svojom účte sledovať v administračnom systéme po prihlásení.

 

Užívateľ môže na úhradu akejkoľvek ďalšej platenej služby zo strany prevádzkovateľa využiť svoj účet, cena takejto služby mu potom bude odrátaná zo zostatku kreditu.

 

Nevyčerpaný kredit je nevratný.

 

 

 1. Rezervácie

 

Rezervácie vyžadujúce platbu vopred sa realizujú prostredníctvom kreditov.

 

Užívateľ je oprávnený uskutočniť rezervácie športovísk alebo podujatí prostredníctvom portálu Sportimea len do výšky aktuálneho stavu kreditu na účte.

Po vykonaní rezervácie prihlásením sa užívateľovi vinkuluje počet kreditov rovný cene športoviska pri minimálnom počte prihlásených užívateľov. V momente začatia športovej aktivity sa vinkulovanými kreditmi zaplatí rezervácia na aktivite.

V prípade prekročenia minimálneho počtu prihlásených užívateľov na konkrétnu športovú aktivitu, bude užívateľovi vrátená časť vinkulovaných kreditov tak, aby za rezerváciu zaplatil len sumu kreditov zodpovedajúcu cene rezervácie na jedného prihláseného užívateľa. Tieto vinkulované kredity mu budú vrátené v čase začatia športovej aktivity.
 

Cena rezervácie je určená vo výške podľa aktuálneho cenníka MOZYTA, s.r.o. platného v čase rezervácie.

Pri vstupe na športovisko sa užívateľ preukáže na vyzvanie potvrdzujúcim emailom s kódom vstupenky. Športovisko má právo požadovať od klienta aj doklad totožnosti. Užívateľ je povinný rešpektovať prevádzkový poriadok každého športoviska.

 

Pri podozrení z podvodu má ktorýkoľvek z užívateľov prihlásených na športovú aktivitu právo vyžiadať si výpis kódov na daný termín prostredníctvom emailovej adresy info@sportimea.com.

Stornovanie rezervácie na športovú aktivitu je možné uskutočniť priamo na portáli pre konkrétny termín.

Podmienky, penále ako aj časové lehoty sú uvedené priamo pri konkrétnej rezervácii.

 

Vo všeobecnosti platí, že pri stornovaní menej ako 24 hodín nie je možné odhlásenie z aktivity a nebudú vrátené žiadne kredity. V takomto prípade odporúčame užívateľovi nájsť za seba náhradu. Týmito pravidlami sa snažíme chrániť každého užívateľa.

 

Pri nenaplnení minimálneho počtu prihlásených užívateľ na daný termín sa tento termín automaticky zruší. Užívatelia, ktorí mali na termín rezerváciu budú o tom informovaný zaslanou emailovou správou. Vinkulované kredity na tento termín budú užívateľom vrátené v plnej hodnote.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo z technických príčin alebo z dôvodu vyššej moci zrušiť užívateľom rezerváciu. Táto skutočnosť bude užívateľom oznámená v momente jej vzniku prevádzkovateľom. Za zrušené rezervácie budú užívateľom vrátené vinkulované kredity v plnej výške.

Reklamácie sú vybavované na emailovej adrese reklamacie@sportimea.com.

Reklamácie budú vyhodnotené do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie prevádzkovateľovi, na základe vyhodnotenia objektívnych skutočností v reklamácii.

 

 

 

 1. Ochrana súkromia

 

Sportimea môže využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ/návštevník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o navštívených stránkach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu Sportimea. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

 

Niektoré služby na Sportimea je možné používať ma základe registrácie na webových stránkach tretích strán, konkrétne služby Google, LinkedIn a Facebooku. Tieto tretie strany poskytujú Sportimea prihlasovaciu technológiu alebo technológiu na zobrazenie obsahu tretích strán na Sportimea. Spojenie alebo prepojenie s web stránkou tretej strany je používateľovi sprístupnené iba v prípade, že sa používateľ na tejto webovej stránke prihlásil k prepojeniu so službou na Sportimea. Sportimea nevykonáva správu ani kontrolu web stránok tretích strán ani nezodpovedá za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na web stránkach tretích strán ani za žiadne zmeny či aktualizácie prepojených web stránok. Používateľ, ktorý sa zaregistroval na prepojených web stránkach, vykonáva registráciu na týchto web stránkach dobrovoľne a zodpovedá za to, že sa pred samostatnou registráciou zoznámil so zásadami používania a ochrany osobných údajov  na príslušnej stránke. Sportimea využíva získané údaje o používateľoch výlučne za účelom prepojenia Aplikácie s Facebook-om , LinkedIn-om alebo Google-om a v súlade s osobnými nastaveniami, ktoré vykonal používateľ vo svojom Facebook, LinkedIn alebo Google účte.

 

 

 

 1. Pravá a povinnosti prevádzkovateľa

 

 1. Prevádzkovateľ poskytuje služby na svojich stránkach v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera.

 

 1. Prevádzkovateľ má právo najmä:
 1. kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa a to aj bez uvedenia dôvodu
 2. prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne
 3. kedykoľvek vykonať technickú odstávku www.sportimea.com a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia

 

 

 

 1. Práva a povinnosti používateľa

 

 1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 1. Používateľom je zakázané:
 1. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
 2. používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám,
 3. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe
 4. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 5. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
 6. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
 7. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
 8. propagovať detskú pornografiu,
 9. otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 10. opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj iné vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných  služieb,
 11. zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,
 12. šíriť obscénne, vulgárne a urážlivé materiály a protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom.

 

Užívateľ je zaväzuje:

správať sa podľa prevádzkového poriadku športovísk tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku. 
dodržiavať na športoviskách základné hygienické pravidlá, všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi a bezpečnostné pravidlá.

 

V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedené povinnosti a zákazy, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí užívateľ škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

 

Užívateľ  zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na Sportimea a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami.

 

Registrovaný užívateľ môže kedykoľvek požiadať Sportimea o zrušenie jeho registrácie spôsobom a postupom podľa čl. III týchto Podmienok a Sportimea sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.

 

 

 

 1. Informačné e-maily

 

Užívateľ súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o Sportimea , jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách, ak užívateľ pri registrácii alebo neskôr prejavil záujem o takúto komunikáciu , t.j. ak pri registrácii užívateľ uviedol, že má záujem o zasielanie informácií o novinkách. Toto vyjadrenie užívateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy. Užívateľ súhlasí s tým, že Sportimea môže pripájať na záver odosielaných a/alebo prijatých správ krátke reklamné odkazy vrátane url odkazov.

 

Odoberanie komunikácie je možné kedykoľvek prerušiť prostredníctvom zmeny nastavení v profile užívateľ a na portáli, prípadne priamo z komunikácie kliknutím na odkaz ukončenia zasielania newslettra.

 

 

 

 1. Pridávanie fotografii a Diskusné fórum

 

Užívateľ sa zaväzuje, že na Sportimea nahrá len také fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora.

 

Užívateľ nesmie na Sportimea pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií.

 

Na fotografii nesmie byť žiadna forma reklamy. Za reklamu sa v tomto prípade považuje aj názov www stránky, adresa www stránky, prípadne názov tovaru alebo služby. 

 

Sportimea si vyhradzuje právo nevhodné fotografie odstrániť aj bez predošlého upozornenia.

 

Pravidlá pre pridávanie fotografií uvedené v bodoch 1. až 4. tohto článku sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré užívateľ pridáva Sportimea , a to najmä do profilu a do fotoalbumov.

 

Sportimea umožňuje využiť diskusné fórum rezervácie termínu, na ktorý užívateľ prihlásený. Užívateľ preberá zodpovednosť za ním vytvorený obsah a príspevky a zaväzuje sa oslobodiť prevádzkovateľa portálu od nárokov tretích osôb.

 

 

 1. Zodpovednosť za škodu

 

Sportimea nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá užívateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na Sportimea .

 

Užívateľ sa zaväzuje uchovávať vnesené a odložené veci na mieste na to určenom v uzamykateľnej šatni športoviska a dodržiavať pokyny prevádzkovateľa športoviska.

 

Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi stratou alebo poškodením zapožičaného športového náradia, športového odevu alebo v prípade poškodenia športoviska.

 

 

 1. Zásady ochrany zdravia užívateľov

 

Sportimea si vyhradzuje pravo obmedziť prípadne úplne zakázať využívanie portálu Sportimea a zúčastňovať sa športových aktivitách a to pre nasledovných užívateľov:

 • osoby so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť,
 • pod vplyvom akýchkoľvek alkoholických, omamných, alebo psychotropných látok,

 

Užívateľ sa zúčastňuje športových aktivít ponúkaných na Sportimea výlučne na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť. Sportimea nezodpovedá za poranenie, úrazy, prípadne smrť,  ktoré si užívateľ spôsobil pri aktivitách ponúkaných alebo sprostredkovaných na Sportimea.

 

 

 

 1. Zmena podmienok

 

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel.

 

Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene pravidiel informovať užívateľov. Tieto sú k dispozícii užívateľom na Sportimea. Ďalšie používanie služieb Sportimea po zverejnení zmenených podmienok potvrdzuje súhlas užívateľa s novými podmienkami.

 

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

V prípade, že niektoré nariadenia týchto pravidiel budú celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto pravidiel platiť v plnom rozsahu.

 

Užívateľ súhlasí, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania Sportimea a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

 

Všetky vzťahy, ktoré nie sú zahrnuté týmito VOP, sa riadia platnými zákonmi SR.

 

Tieto podmienky používania nadobúdajú platnosť dňom 01.03.2013